БЕЛАРУСКI ГIСТАРЫЧНЫ АГЛЯД


Навуковы часопiс


Беларускi Гiстарычны Агляд - гэта усе асноуныя жанры публiкацыяу без храналагiчнага абмежавання : праблемныя артыкулы i паведамленьнi, гiстарыяграфiчныя допiсы i агляды па спэцыяльных аспектах гiстарычных навукау, крынiцы й матэрыялы, iнтэрвiю й дыскусii, рэцэнзii й анатацыi найноушай лiтаратуры, а таксама iнфармацыя пра значныя падзеi навуковага жыцця Беларусi i Эуропы. Сталая рубрыка часопiса - пераклады замежных дасьледванняу, звязаных з беларускай гiсторыяй тэматычна, або важных з пункту гледжання метадалегii. Метадалегiя гiстарычнага пазнання ды эпiстэмалегiя наогул, а таксама пытаньнi этна- i нацыятворчых працэсау прыярытэтная тэматыка выдання.

Рэдакцыйная Рада

Расьцiслаў Баравы (Менск), Джым Дзiнгли (Лёндан), Юры Заяц (Менск), Янка Запруднiк (ЗША), Дзьмiтры Караў (Горадня), Мiкола Нiкалаеў (Санкт-Пецярбург), Генадзь Сагановiч (Менск), Юры Туронак (Варшава), Захар Шыбека (Менск)

Зьмест нумараў магчымы на старонках:


Адрас рэдакцыi:

вул. Акадэмiчная, 1
220072 Беларусь, Менск
тэл. 0172 284-24-21 0172 284-18-93
E-mail: bha@press2.lingvo.minsk.by


Паштовы адрас:

а/с 71 220115 Менск Беларусь


Гэтыя старонкi зроблены Мiхаiлам Дарашэвiчам 7 Верасня 1996

Partners:
Face.by Social Network
Face.by